KilistraThe settlement in Kilistra is believed to be established first during the Hellenistik and Roman Times (BC 2nd century – AD 3rd century) according to result of the archeological works.During the excavation the name "Kilistra" was found an inscribe on a Roman epitaph from the eastern grape must – house being used as a threshhold stone.Kilistra, during the Byzantine age (BC 8th century – AD 13th century), also appears to have rock – carved settlement similar to the ones in Cappadocia. Lystra, one of the Anatolian cities, is one the way between Ikonion (Konya) and Pisda Antiocheia (Yalvaç). It’s on the famous King’s Road. St. Paulos, whose name is mentioned in the Bible, is believed to have stopped by on his journey. Timotoes, to whom the messenger Paulos sent his letters, is also from Lystra.HİRİSTİYANLIĞIN İLK MERKEZLERİNDEN LYSTRA VE KİLİSTRA’NIN TARİHİ VE MİTOLOJİK ÖZELLİKLERİGİRİŞH.z İsa’dan sonra Hıristiyanlığın en büyük yayıcısı hatta kurucusu olarak kabul edilen kişi Pavlus (poll)dur. Pavlus aslen bugün Mersin ilinin bir ilçesi olan Tarsus doğumludur.. Bir vesile ile havarilerin içine katılmıştır. Daha sonra öğrendiği yeni dini öğretileri kendi ülkesinde yani Roma topraklarında yaymaya başlamıştır. O dönemde çok tanrılı bir dini anlayış Ana doluda hüküm sürmekte idi. Bu çok tanrılı dini inanç büyük çoğunlukla Yunan dinin özelliklerini taşımakta ve mitolojik öğeleri bünyesinde barındırmaktaydı. Pavlus yeni dini yayma faaliyetleri, Roma politeizminin bunalımı sayesinde yoğun teveccüh görmüştür.1 Mevcut dini yapı, tek tanrı inancına uzak olsa da Hıristiyanlıktaki teslis inancı gibi unsurlar bu teveccühün sebepleri arasındadır. Halkın teveccühü ise merkezin(yönetimin) tepkisini çekmiştir.İlk birkaç yüzyılda Roma’nın büyük baskıları nedeniyle lystra, Kilistra gibi birçok merkez kapalı bir kültür oluşturmuşlardır. Dışardan gelecek saldırılara karşı koruma planına göre inşa edilmiş, dini öğeleri içeren yapıtlarla dolu şehirler kurulmuştur. Roma’nın Hıristiyanlığı kabul etmesiyle de bu şehirler önemli dini merkez hüviyetine bürünmüştür.LYSTRA VE KİLİSTRA ANTİK KENTLERİLystra Pavlus ve Barnaba’nın, İkonia’dan(Konya) sürülüp kaçtıktan sonra geldikleri ve tebliğe başladıkları şehirdir.2bu şehir Bugün Konya’nın güneybatısında 35 km uzaklıktadır. Şehirden çok az eser kalmıştır. Bu gün bir tümülüs(höyük) şeklindedir.Pavlus ve Barnaba Lystra’ya gelince orada doğuştan bir kötürümü iyileştirmişlerdir. Bunu gören halk tanrılar inan kılığına girmiş diyerek onları Zeus ve Hermes’e benzetim onların adlarını takmışlardır ve bu şehirde bir Zeus tapınağı bulunmaktadır.3 Pavlus’un en büyük destekçisi olan ve Timeteos da Lystra’dandı.Yunan ve Anadolu mitolojisinde kutsala kabul edilen, bereket sembolü ve Zeus’un hayvanı olan boğa figürü yapılmış bir taş da bu höyüğün tepesinde bulunmaktadır.Kilistra ise Lstra’dan 12 km daha batıda olup Lystra’nın kalesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bölgede yapılan radyometrik çalışmalar, sarı ve kirlibeyaz ponza çakıllı tabakaların hakim olduğu tüf kayaların, günümüzden 25 milyon yıl önce başlayan ve 15 milyon yıl süren Miosen devir (Üst Miosen) sonlarında, volkanik faaliyetlerle oluştuğunu gösteriyor. Görülen bu jeomorfolojik özellekleriyle, Kapadokya’yı (Ihlara, Karaman Taşakale ve çevresi) andırmaktadır.Kilistra’daki Arkeolojik buluntular bu kentin daha eski bir döneme ait olduğunu göstermektedir. Kilistra adına, biri Konya’da (İS 4 yüzyıla ait), diğeri 1998′de yaptığımız kazı sırasında Söğütlü Deresi’ndeki şırahanenin eşiğinde bulunan iki ayrı mezar yazıtında rastlıyoruz. Özellikle şıra hanede sonradan eşik taşı olarak kullanılmış Latince yazıtın bulunuşu, hem Kilistra’nın yerinin kesinleşmesi, hem de bu antik kentin İS 1. yüzyılda mevcut olduğunu kanıtlaması açısından önem taşıyor:“Gaius’un oğlu Gaius Petronius, Quirina aşiretinden, Kilistra şehri vatandaşı, 7. Legion’un emekli askerlerinin şefi, 2 kere nişan aldım: Kolyeler ve bilezikler ve madalyalar. Oğlum Gaius ve Petronius ve yeğenim Lucius Petronius için bu mezar anıtının yapılmasını vasiyetnamemde emrettim. ”Yazıtta adı geçen kişinin Quirina aşiretinden olduğunun belirtilmesi, Roma imparatoru Augustus’un komutanlarından Quirunus’un da Kilistralı olduğunu düşündürüyor. Augustus döneminde bölgede (Lykaonia) kurulan askeri koloniler, özellikle Seydişehir yöresinde yaşayan Homonadeislerin saldırılarını püskürtme görevini üstleniyordu. Lystra’da bu koloni yerleşimlerinden biriydi. Burada yaşayan ilk hıristiyanların, gerek Homonadeislerin yağmalarına, gerekse Aziz Paulos ve Aziz Barnabas’ın misyonerlik çalışmalarının ardından Paganistlerin ve Musevilerin artan taciz ve baskılarına dayanamayıp Kilistra’ya geldikleri ve yerleştikleri söylenebilir.Kilistra’nın yerleşim alanlarında yapılan temizlik çalışmaları ve kurtarma kazılarıyla kentin antik yol girişleri, güvenlikle ilişkili (gözetleme kuleleri, karakol ve benzeri) yapılar, aralarında İS 7.-8. yüzyıldan itibaren kullanılan kaya oyuğu şapallerin bulunduğu dini yapılar, konutlar, sarnıçlar, şaraphane ve çanak çömlek atölyesi gibi üretim birimleri, şehir meclisi ve toplantı odası gibi toplumsal yapılar ortaya çıkarıldı, çoğunun restorasyonu bitirildi. Bugünkü yerleşim dokusunun bulunduğu höyüğün altının da bir yeraltı şehri olduğu anlaşıldı.Pavlus’un Lystra’ya geldiği sırada bu şehrin ve Kilistra’nın halkı çok tanrılı bir inanca sahipti. Klistra’daki kalıntılardan bu şehirde Frigyalıların ve Lidyalıların yaşadıkları anlaşılmaktadır.Bu gün bir köy olan Kilistra’da bulunan kaya mezarlar Friglerin kullandığı kaya mezarları andırmaktadır.6 Bu kaya mezarlarda yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve bir krala ait olduğu sanılar eşyalar oradaki insanları ölüm sonrası hayata inandıklarını göstermektedir. Mezarlarda çeşitli kişisel eşyalar ve günlük kaplar bulunmuştur.Kaya mezarların hakim noktalara, tepelere yapılmış olması, ölen ruhların geride kalanları izledikleri, gördükleri anlayışına dayalı bir inancın var olduğunu göstermektedir. Kilistra’nın etrafında bulunan ve hala açılmamış olan höyüklerin de Friglerin krallarına ait olduğu sanılmaktadır. Çünkü Frigler soylu ölülerini höyüklere gömüyorlardı. Höyüklerin derinlikleri ise içindeki ölünün önemine, mevkisine göre belirlenmekteydi.7Şehirde Frigyalılardan sonra Lidyalılar da yaşamışlardır. Parayı bulup ticareti değiş tokuştan kurtaran medeniyet olarak bilinen Lidyalılar şehirleri bir birine bağlayan önemli bir ticaret yolu da inşa etmişlerdir. İsmi Kral Yolu olarak bilinen bu yol Kilistra’nın da içinden geçmektedir. Bu yol taş döşenerek ve engebeler düzenlenerek yapılmış, böylece ticaret kervanlarının rahat yolculuğu amaçlanmıştır.Köyde hala canlılığını koruyan bir mitolojiye göre bir tümülüs şeklinde olan köyün altı bir yer altı şehri şeklindedir. Bu yer altı şehrinin iki girişi bulunmakta ve her girişinde altından birer aslan heykel bulunmaktadır. Bu altın ve aslan temalarının Lidya mitolojisi ve kral Midas ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.Kilistra antik kenti doğusunda bulunan Lystra’nın önemli hale gelmesiyle birlikte bir kale ve sığınma şehri haline gelmiştir. Lstra’da yaşayıp ta Roma’nın baskısında kaçan insanlar bu şehirde yaşamışlardır. Şehirde bulunan kaya oymalarının ise hangi döneme ait oldukları konusu tartışma götürür niteliktedir. Şimdiki köy halkı tarafından “Sandık Kaya” olarak bilinen Şapel (kaya kilisesi) bu yapıtlardandır. Hıristiyanlığın Kilistra’ya ulaşıp yayıldığı zaman kaya oymacılığı değil taş binalar yapılmakta idi. Aynı döneme ait bir çok kilise veya saraylar gösterişli taş yapıtlardan oluşurken bu kilisenin tek parça bir kayadan oyulmuş olması ilgi çekici yönüdür.Hıristiyanlığın bir çok öğesini Anadolu ve Yunan mitolojisinde temellendiren Pavlus bence Kilise şeklini ve temasını da daha önceki bir döneme ait olan bu tapınaktan almıştır. Çünkü Hıristiyanlığın temel öğelerinden biri olan “haç”ın da Yunan mitolojisi kaynaklı olduğu bilinmektedir. Kilise teması ve Kilise içinin teması da muhtemelen bu tapınak kaynaklıdır. Oldukça eski imkanlarla yapılmış olan bu mekan antik kentteki diğer kaya oyması mekanlarla benzerlik arz etmektedir. Kilisenin hemen bitişiğindeki iki mezarın bu tapınaktaki görevlilere ait olduğu sanılmaktadır. Çünkü yapılan kazı çalışmalarında mezarlardan oradaki kişiye ait şahsi eşyalar da çıkmıştır. Hıristiyanlıkta ise böyle bir gelenek söz konusu değildir.“Sarı kız” efsanesi mahiyeti çok fazla bilinmese de hala yaşayan ve köklerini çok eski inanışlardan aldığı düşünülen bir mitosdur. Kilistra ve çevresinde bulunan su sarnıçları yakın döneme kadar köy sakinlerinin su ihtiyacını karşılamakta idi. İşte bir efsane olarak yaşadığı düşünülen “Sarı kız” da bu mekanlara yaşamaktadır. Sarı saçlı güzel bir görünüşe sahip bir kadındır. “Sarı kız”ın su ile bağdaştırılması, güzelliğinin anlatılması, bu mitosun güzellik tanrıçası olan ve sudan, suyun köpüğünden ortaya çıkan Afrodit’in bir olduğunu göstermektedir.Kilistra’nın yaklaşık 4 km batısında bulunan “Alısumas” dağı da bir çok harabeyi bünyesinde barındıran ve keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Oldukça dik yamaçları olan bu dağın tepesinde bir şehir harabesi bulunmaktadır. Bu harabenin bu gün sadece giriş kapısı ayakta kalabilmiştir. Kara yoluyla ulaşım olmadığı için herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamış olduğundan tarihi konusundaki bilgiler tahminlerden ibarettir. Bu harabenin etrafı bir surla çevrilidir. Duvarların kalınlığının 1 metreden fazla olması kale kapısı görünümündeki giriş kapısının 2.5 m genişliğe ve bir o kadar da yüksekliğe sahip olması burada yaşayan medeniyetin oldukça güçlü olduğu ve yine kendisi gibi güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğu tezini güçlendirmektedir. Harabede bulunan büyük ve gösterişli sütunlar, anlatılan “Kırk Kulplu Kazan” efsanesi burada yaşayan halkın maddi zenginlik sahibi olduklarını da göstermektedir. Efsaneye göre şehir halkı bir saldırı sonucu orayı terk etmek zorunda kalır.Terk ederken de bütün servetlerini içinde biriktirdikleri devasa bir kazanı gömerler. Kazanın içi altın doludur ve tam kırk tane kulpu vardır. Şehirlerini istila edenlerin altınlarını bulmalarını istemezler. Kazanı gömdükten sonra üzerine meşe ağacının meyvesi olan palamut (pelit) dökerler. Böylece içi altın dolu Kırk Kulplu Kazan’ın üzerinde ağaçlar biter. Artık kazan bir ormanın altındadır.Alısumas Dağı’nın güney yamacındaki sarp kayalıkların da yaratılışına dair bir mitoloji mevcuttur. “Kız Yapısı” adı verilen bu kayalıklar oldukça sarp görünümlüdür ve tam ortasında bir mağara bulunmaktadır. Mitolojiye göre düşman olan bir kız ve bir oğlan kozlarını paylaşmak için bir iddiaya tutuşurlar. Erkek, Dağın güney yamacına bir bina yapmaya başlar. Bu binanın bu gün güney duvarı hala ayaktadır ve Kilise(rahip okulu olarak bilinmektedir. Kız da o kayalıkları yapmaya başlar. Efsaneye göre erkek harç karmak için, kız da kaylara şekil vermek için oldukça aşağıda bulunan dereden ağızlarıyla su çekerler. Uzun süren yarış sonunda oğlan binayı bitirir. Anlaşmaya göre önce bitiren diğerini kendi yapısında kurban edecektir. Nihayetinde Kız Yapısı kayalıklarındaki mağaranın ağzında oğlan kızı kurban eder. Bugün mağaranın ağzında donmuş kanı andıran siyahımsı bir leke bulunmaktadır. Bu leke kızın kanı olarak nitelendirilir.Alısumas dağının güneyindeki yapı bugün kilise olarak bilinmektedir. Bir papaz okulu veya rahip okulu olarak yapıldığı sanılan binanın sadece güney duvarı ayakta kalabilmiştir.Rahip okulu olarak da bilinen kilise, oldukça sarp bir yamaca yapılmış ve dış dünyayla bağlantısı zor bir mekan seçilmiştir. Hıristiyanlığın Bizans tarafından resmi olarak kabulünden sonra yapıldığı tahmin edilmektedir. Binanın kalıntıları, resimler ve işlemeler daha modern bir yapı olduğunu düşündürmektedir.SONUÇGünümüzle kıyaslandığında İletişimin hemen hiç olmadığını düşündüğümüz dönemlerde bile Hint menşeli mitolojik unsurların Yunan toplumunda görülmesi din ve kültür etkileşiminin sınır tanımaz olduğunu ortaya koymaktadır. İşte coğrafi olarak bir çok medeniyetin ortasında ve geçiş güzergahında bulunan Anadolu ve özelde iç Anadolu, din ve kültür etkileşiminin de tam ortasında ter almıştır. Milattan önce Hititler, Frigyalılar, İonyalılar, Lidyalılar gibi birçok devletin üzerinde kurulduğu iç Anadolu, Milattan sonra da Romalılar(Bizanslılar) ve Müslümanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu coğrafyada bir kısmı keşfedilmiş bir kısmı ise yerin derinliklerinde ve tarihin gizemli sayfalarında bulunup keşfedilmeyi bekleyen tarihi, dini, mitolojik, zenginlikler bulunmaktadır.Lystra ve Kilistra bugün hala gizemini koruyan ve araştırılmayı bekleyen önemli iki merkezdir. Hristiyanlığın yayılmasında Pavlus tarafından önemle tercih edilmeleri buraların bu din mensupları açısından önemini göstermektedir. Pavlus’un gezileri esnasında buralarda kurulu kentler de daha önceki uygarlıların keşfi açısından önem arz etmektedir. Uzun yıllardır araştırma yapılan ve bu kentlere sadece 25-30 km uzaklıkta olan Çatalhüyük on bin yıl öncesine ışık tutmaktadır. Çok yakın coğrafyada yer alan bu iki merkezin de üç-dört bin yıla ışık tutacağı aşikardır.Kilistra ve Lystra şehirleri burada yaşayan uygarlıkların mitolojik ve kültürel öğelerini de hala üzerinde barındırmaktadır. Hz. İsa’nın tebliğ ettiği, tek tanrı merkezli olan Hıristiyanlığın paganist bir topluma anlatılmasının ve bu topluma göre şekillendirilmesinin ilk örnekleri de yine bu şehirlerdir.

kilistra

Es wird angenommen, dass die Siedlung in Kilistra während der hellenistischen und römischen Zeit (2. Jh. V. Chr. – 3. Jh. N. Chr.) Errichtet wurde.

Während der Ausgrabung wurde der Name „Kilistra“ in einer Inschrift auf einem römischen Epitaph aus dem östlichen Traubenmosthaus gefunden, das als Schwellenstein verwendet wurde.

Kilistra scheint im byzantinischen Zeitalter (8. Jh. V.Chr. – 13. Jh. N.Chr.) Eine ähnlich wie in Kappadokien aus Stein gemeißelte Siedlung zu haben. Lystra, eine der anatolischen Städte, liegt zwischen Ikonion (Konya) und Pisda Antiocheia (Yalvac). Es liegt an der berühmten King's Road. St. Paulos, dessen Name in der Bibel erwähnt wird, wurde von seiner Reise aufgehalten. Timotoes, an den der Bote Paulos seine Briefe geschickt hat, stammt ebenfalls aus Lystra.

GESCHICHTE UND MYTHOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN VON LYSTRA UND CHILSTRA, DEM ERSTEN ZENTRUM DES CHRISTENTUMS

EINFÜHRUNG

Nach Jesus Christus gilt Paulus als der größte Emittent des Christentums und sogar als der Gründer. Paulus wurde ursprünglich in Tarsus, einem Stadtteil von Mersin, geboren und schloss sich einmal den Aposteln an. Später begann er, die neuen religiösen Lehren, die er in seinem eigenen Land, in den römischen Ländern, gelernt hatte, zu verbreiten. Zu dieser Zeit herrschte in Ana ein polytheistisches religiöses Verständnis. Dieser polytheistische religiöse Glaube war weitgehend von der griechischen Religion geprägt und enthielt mythologische Elemente. Die neuen religiösen Verbreitungsaktivitäten von Paulus wurden durch die Krise des römischen Politikums stark begünstigt.1 Obwohl die gegenwärtige religiöse Struktur weit von monotheistischen Überzeugungen entfernt ist, sind Elemente wie der Glaube an die Trinität im Christentum einer der Gründe für diese Bevorzugung. Die Gunst der Menschen zog die Reaktion des Zentrums an.

In den ersten Jahrhunderten bildeten viele Zentren wie Lystra und Kilistra aufgrund des großen Drucks Roms eine geschlossene Kultur. Die Stadt wurde nach dem Plan des Schutzes vor Angriffen von außen errichtet und Städte mit Werken mit religiösen Elementen errichtet. Als Rom das Christentum annahm, wurden diese Städte zu wichtigen religiösen Zentren.

ANTIKE STÄDTE VON LYSTRA UND CHILSTRA

Lystra ist die Stadt, in der Paulus und Barnabas aus Ionia (Konya) kamen, nachdem sie geflohen waren und mit der Kommunikation begonnen hatten.Diese Stadt liegt heute 35 km südwestlich von Konya. Von der Stadt sind sehr wenig übrig. Heute ist es ein Tumulus.

Als Paulus und Barnabas nach Lystra kamen, heilten sie einen Geburtskrüppel. Die Leute, die das sahen, verkleiden sie als Götter und sagen, dass sie sie Zeus und Hermes nannten, und sie sind nach ihnen benannt, und in dieser Stadt gibt es einen Tempel des Zeus.3 Paulus war der größte Anhänger von Timeteos und Lystra.

Auf diesem Hügel steht ein Stein aus einer Stierfigur, dem Symbol der Fruchtbarkeit und dem Tier des Zeus, das in der griechischen und anatolischen Mythologie als heilig gilt.

Kilistra liegt 12 km westlich von Lstra und wurde vermutlich als Festung von Lystra genutzt. Radiometrische Untersuchungen in der Region zeigen, dass die von gelbem und schmutzigem weißem Bimsstein dominierten Tuffgesteine ​​am Ende des Miozäns (Oberes Miozän), das vor 25 Millionen Jahren begann und 15 Millionen Jahre dauerte, durch vulkanische Aktivitäten entstanden sind. Mit diesen geomorphologischen Merkmalen erinnert es an Kappadokien (Ihlara, Karaman Taşakale und seine Umgebung) .Archäologische Funde in Kilistra zeigen, dass diese Stadt zu einer früheren Zeit gehört. Im Namen von Kilistra finden wir zwei verschiedene Grabinschriften, eine in Konya (aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.) Und die andere 1998 an der Schwelle der Şırahane am Söğütlü Creek. Die Entdeckung der lateinischen Inschrift, die später als Schwellenstein im Mosthaushalt verwendet wurde, ist sowohl für die Aufklärung der Lage Kilistras als auch für den Nachweis wichtig, dass diese antike Stadt im 1. Jahrhundert nach Christus existierte:

Oğlu Gaius Petronius, Sohn von Gaius, aus dem Stamm der Quirina, ein Bürger der Stadt Kilistra, Chef der pensionierten Soldaten der 7. Legion, nahm ich zweimal: Halsketten und Armbänder und Medaillen. In meinem Testament ließ ich dieses Grabdenkmal für meinen Sohn Gaius und Petronius und meinen Neffen Lucius Petronius errichten. “

Die Tatsache, dass die in der Inschrift erwähnte Person aus dem Stamm der Quirina stammt, legt nahe, dass Quirunus, einer der Befehlshaber des römischen Kaisers Augustus, auch Kilistralı war. Während der Regierungszeit von Augustus hatten die in der Region (Lykaonia) niedergelassenen Militärkolonien die Aufgabe, die Angriffe der in der Region Seydişehir lebenden Homonaden abzuwehren. Lystra war eine dieser Kolonialsiedlungen. Man kann sagen, dass die ersten Christen, die hier lebten, die zunehmende Belästigung und Unterdrückung der Heiden und Juden nach der Plünderung der Homonaden und der Missionsarbeit des heiligen Paulus und des heiligen Barnabas nicht ertragen konnten.

Mit den in den Siedlungsgebieten von Kilistra, den alten Straßeneingängen der Stadt, durchgeführten Reinigungs- und Rettungsgrabungen wurden zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert sicherheitsrelevante Gebäude (Wachtürme, Polizeistationen und ähnliche Gebäude) errichtet. Jahrhundert, für den Bau von Felsenhöhlenkirchen, Wohnhäusern, Zisternen, Produktionseinheiten wie Weingut und Töpferwerkstatt, Stadtrat und Besprechungsräumen verwendet, wie soziale Strukturen aufgedeckt wurden, war der größte Teil der Restaurierung abgeschlossen. Es versteht sich, dass der Hügel, der die Siedlungsstruktur von heute hat, eine unterirdische Stadt ist.

Als Paul nach Lystra kam, hatten die Menschen in dieser Stadt und in Kilistra einen polytheistischen Glauben. Die Ruinen von Klistra weisen darauf hin, dass die Phrygier und Lydier in dieser Stadt lebten.

Die in Kilistra, einem heutigen Dorf, gefundenen Felsengräber ähneln den von den Phrygern verwendeten Felsengräbern.6 Die Ausgrabungen in diesen Felsengräbern und den Besitztümern eines Königs weisen darauf hin, dass die Menschen dort an ein Leben nach dem Tod glaubten. In den Gräbern wurden verschiedene persönliche Gegenstände und tägliche Gefäße gefunden.

Die Tatsache, dass die Felsengräber auf den dominierenden Punkten und Hügeln errichtet wurden, zeigt, dass es einen Glauben gibt, der auf dem Verständnis basiert, dass die toten Seelen die verbleibenden beobachten. Es wird angenommen, dass die Hügel um Kilistra, die nicht geöffnet wurden, den phrygischen Königen gehören. Weil die Phrygier ihre edlen Toten in den Hügeln begraben haben. Die Tiefen der Hügel wurden nach der Wichtigkeit und Position des Verstorbenen bestimmt.7

Lydier lebten in der Stadt nach den Phrygern. Die als Zivilisation bekannten Lydier, die das Geld fanden und den Handel vor dem Tausch retteten, bauten auch eine wichtige Handelsroute zwischen den Städten. Diese Straße, die als Königsstraße bekannt ist, führt auch durch Kilistra. Diese Straße wurde durch das Legen von Steinen und das Anordnen von Unebenheiten hergestellt, so dass die bequeme Fahrt von Handelskarawanen angestrebt wurde.

Laut einer Mythologie, die ihre Vitalität im Dorf noch beibehält, liegt sie in Form eines Tumulus vor. Es gibt zwei Eingänge zu dieser unterirdischen Stadt und jeder Eingang hat eine Löwenstatue darunter. Es wird angenommen, dass diese Gold- und Löwenthemen mit der lydischen Mythologie und mit König Midas verbunden sind.

Die antike Stadt Kilistra wurde zu einer Festungs- und Asylstadt mit der Bedeutung von Lystra im Osten. In dieser Stadt lebten Menschen, die in Lstra lebten und vor der römischen Ausgabe geflohen waren. Es ist umstritten, dass die Felszeichnungen in der Stadt zu welcher Zeit gehören. Die Kapelle (Felsenkirche), von den heutigen Dorfbewohnern als tarafından Sandık Kaya tarafından bekannt, ist eines dieser Werke. Als das Christentum Kilistra erreichte und sich dort ausbreitete, wurden Steingebäude errichtet, keine Felszeichnungen. Während viele Kirchen oder Paläste der gleichen Zeit aus auffälligen Steinmetzarbeiten bestehen, ist es interessant, dass diese Kirche aus einem einzigen Stück Fels gemeißelt ist.

Paulus, der viele Elemente des Christentums in der anatolischen und griechischen Mythologie begründet hat, hat die Form und das Thema der Kirche von diesem Tempel aus einer früheren Zeit übernommen. Denn das „Kreuzolan“, das eines der Grundelemente des Christentums ist, stammt bekanntermaßen aus der griechischen Mythologie. Das Thema der Kirche und das Thema der Kirche sind wahrscheinlich auf diesen Tempel zurückzuführen. Dieser Ort, der mit ziemlich alten Einrichtungen erbaut wurde, ähnelt den anderen felsgeschnitzten Orten in der antiken Stadt. Es wird angenommen, dass die beiden Gräber neben der Kirche den Beamten in diesem Tempel gehören. Denn bei den Ausgrabungen wurden auch persönliche Gegenstände der dortigen Person gefunden. Im Christentum gibt es keine solche Tradition.

Obwohl die Legende des kız Yellow Girl “nicht viel bekannt ist, ist es ein Mythos, der immer noch lebt und vermutlich seine Wurzeln in alten Überzeugungen hat. Bis vor kurzem versorgten die Wasserzisternen in und um Kilistra die Bewohner mit Wasser. Das kız Yellow Girl ülen, das als Legende gilt, lebt an diesen Orten. Eine Frau mit einem schönen Aussehen ist blondes Haar. Die Versöhnung des „gelben Mädchens Ile mit Wasser und seiner Schönheit“ zeigt, dass dieser Mythos die Göttin der Schönheit und Aphrodite ist, die aus dem Schaum von Wasser und Wasser hervorgeht.

Ungefähr 4 km westlich von Kilistra liegt der Berg „Aliþumas“, eine Fundgrube voller Ruinen, die entdeckt werden müssen. Auf dem Gipfel dieses Berges befindet sich eine Stadtruine mit ziemlich steilen Hängen. Nur das Eingangstor dieser Ruine blieb bis heute erhalten. Da keine wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt wurden, da kein Straßentransport stattfindet, handelt es sich bei den Angaben zur Vorgeschichte nur um Schätzungen. Diese Ruine ist von einer Mauer umgeben. Dicke der Mauern mehr als 1 Meter, das Eingangstor des Schlosstors hat eine Breite von 2,5 m und die Höhe desselben, bekräftigt die These, dass die hier lebende Zivilisation ziemlich stark ist und einem starken Feind wie ihm gegenübersteht. Die großen und extravaganten Säulen in den Ruinen und die Legende des ırk-Kessels mit vierzig Henkeln in Kasan zeigen, dass die hier lebenden Menschen materiellen Reichtum besitzen. Der Legende nach müssen die Menschen der Stadt nach einem Angriff gehen und begraben dabei einen riesigen Kessel, in dem sie ihren gesamten Reichtum angesammelt haben. Der Kessel ist voller Gold und hat vierzig volle Griffe. Sie wollen nicht, dass diejenigen, die in ihre Städte eindringen, ihr Gold finden. Nach dem Begraben des Kessels gießen sie Eichel (Pelit), die Frucht der Eiche. So sind die Bäume über dem vierzighändigen Kessel voller Gold. Jetzt ist der Kessel unter einem Wald.

Es gibt eine Mythologie über die Entstehung steiler Klippen am Südhang des Berges Alumsumas. Diese Felsen, genannt „Kız Struktur Oldukça“, sind ziemlich steil und es gibt eine Höhle in der Mitte. Der Mythologie zufolge machen ein Mädchen und ein Junge, die Feinde sind, eine Wette, um ihre Trümpfe zu teilen. Das Männchen beginnt am Südhang des Berges ein Gebäude zu bauen. Die Südwand dieses Gebäudes steht noch heute und wird als Kirche (Priesterschule) bezeichnet. Das Mädchen beginnt, diese Felsen zu bauen. Gemäß der Vereinbarung wird der erste den anderen in seiner eigenen Struktur opfern. Schließlich befindet sich an der Mündung der Höhle der Mädchenstruktur das Opfer des jungen Mädchens in der Mündung der Höhle.

Die Struktur südlich des Alisumas-Berges ist heute als Kirche bekannt. Nur die Südwand des Gebäudes, vermutlich als Priesterschule oder Priesterschule erbaut, blieb erhalten.

Die Kirche, auch als Priesterschule bekannt, wurde an einem sehr steilen Hang erbaut und als Ort ausgewählt, der sich nur schwer mit der Außenwelt verbinden ließ. Es wird geschätzt, dass das Christentum nach der offiziellen Annahme von Byzanz getan wurde. Die Ruinen, Gemälde und Stickereien des Gebäudes lassen auf eine modernere Struktur schließen.

ERGEBNISSE

Verglichen mit der heutigen Zeit zeigt die Tatsache, dass mythologische Elemente indischen Ursprungs in der griechischen Gesellschaft zu sehen sind, dass das Zusammenspiel von Religion und Kultur keine Grenzen kennt, selbst in Zeiten, in denen wir glauben, dass Kommunikation fast nicht existiert. Hier, geografisch gesehen, inmitten vieler Zivilisationen und des Übergangswegs in Anatolien und insbesondere in Anatolien, ist das Zusammenspiel von Religion und Kultur ins Schwitzen geraten. Hethiter, Phrygier, Ionier, Lydier und viele andere Staaten wurden auf Anatolien gegründet, und später waren Römer (Byzantiner) und Muslime zu Hause. Es gibt historische, religiöse, mythologische und Reichtümer in dieser Geographie, von denen einige entdeckt wurden und andere in den Tiefen der Erde und auf den mysteriösen Seiten der Geschichte zu finden sind.

Heute sind Lystra und Kilistra zwei wichtige Zentren, die rätselhaft bleiben und noch untersucht werden müssen. Die Tatsache, dass Paulus von Paulus bei der Verbreitung des Christentums bevorzugt wurde, zeigt die Bedeutung dieser Orte für diese religiösen Mitglieder. Die Städte, die bei Paulus 'Besuchen hier entstanden, sind auch wichtig für die Entdeckung früherer Zivilisationen. Çatalhüyük, das seit vielen Jahren erforscht wird und nur 25-30 km von diesen Städten entfernt ist, gibt Aufschluss über die Zeit vor zehntausend Jahren. Es ist offensichtlich, dass diese beiden Zentren, die sich in einer sehr engen geografischen Lage befinden, für drei- bis viertausend Jahre Licht ins Dunkel bringen werden.

Die Städte Kilistra und Lystra enthalten noch immer die mythologischen und kulturellen Elemente der hier lebenden Zivilisationen. Hz. Diese Städte sind auch die ersten Beispiele dafür, wie Jesus das monotheistische Christentum zu einer heidnischen Gesellschaft gepredigt und geformt hat.

Posted by sevketkulte on 2008-12-05 12:14:25

Tagged: , kilistra , gökyurt köyü kilistra , gökyurt , şevket , külte , konya , antik , manzara , Turkey , anatolia , travel , destination , geography , geology , fairy , chimneys , lystra , central , landscape , scene , scenic , erosion , wind , rain , rocky , ancient , historical , biblical , Paulos , Turkish , horizontal , St , Paul , Cappadocia , Byzantine , Bible , Türkiye

Check Also

Natürlicher smaragdgrüner filigraner Ring– Solitaire Rings

Dies ist mein erster filigraner Ring … ich unterrichte mich selbst, da ich so Dinge ...

KilistraThe settlement in Kilistra is believed to be established first during the Hellenistik and Roman Times (BC 2nd century – AD 3rd century) according to result of the archeological works.During the excavation the name "Kilistra" was found an inscribe on a Roman epitaph from the eastern grape must – house being used as a threshhold stone.Kilistra, during the Byzantine age (BC 8th century – AD 13th century), also appears to have rock – carved settlement similar to the ones in Cappadocia. Lystra, one of the Anatolian cities, is one the way between Ikonion (Konya) and Pisda Antiocheia (Yalvaç). It’s on the famous King’s Road. St. Paulos, whose name is mentioned in the Bible, is believed to have stopped by on his journey. Timotoes, to whom the messenger Paulos sent his letters, is also from Lystra.HİRİSTİYANLIĞIN İLK MERKEZLERİNDEN LYSTRA VE KİLİSTRA’NIN TARİHİ VE MİTOLOJİK ÖZELLİKLERİGİRİŞH.z İsa’dan sonra Hıristiyanlığın en büyük yayıcısı hatta kurucusu olarak kabul edilen kişi Pavlus (poll)dur. Pavlus aslen bugün Mersin ilinin bir ilçesi olan Tarsus doğumludur.. Bir vesile ile havarilerin içine katılmıştır. Daha sonra öğrendiği yeni dini öğretileri kendi ülkesinde yani Roma topraklarında yaymaya başlamıştır. O dönemde çok tanrılı bir dini anlayış Ana doluda hüküm sürmekte idi. Bu çok tanrılı dini inanç büyük çoğunlukla Yunan dinin özelliklerini taşımakta ve mitolojik öğeleri bünyesinde barındırmaktaydı. Pavlus yeni dini yayma faaliyetleri, Roma politeizminin bunalımı sayesinde yoğun teveccüh görmüştür.1 Mevcut dini yapı, tek tanrı inancına uzak olsa da Hıristiyanlıktaki teslis inancı gibi unsurlar bu teveccühün sebepleri arasındadır. Halkın teveccühü ise merkezin(yönetimin) tepkisini çekmiştir.İlk birkaç yüzyılda Roma’nın büyük baskıları nedeniyle lystra, Kilistra gibi birçok merkez kapalı bir kültür oluşturmuşlardır. Dışardan gelecek saldırılara karşı koruma planına göre inşa edilmiş, dini öğeleri içeren yapıtlarla dolu şehirler kurulmuştur. Roma’nın Hıristiyanlığı kabul etmesiyle de bu şehirler önemli dini merkez hüviyetine bürünmüştür.LYSTRA VE KİLİSTRA ANTİK KENTLERİLystra Pavlus ve Barnaba’nın, İkonia’dan(Konya) sürülüp kaçtıktan sonra geldikleri ve tebliğe başladıkları şehirdir.2bu şehir Bugün Konya’nın güneybatısında 35 km uzaklıktadır. Şehirden çok az eser kalmıştır. Bu gün bir tümülüs(höyük) şeklindedir.Pavlus ve Barnaba Lystra’ya gelince orada doğuştan bir kötürümü iyileştirmişlerdir. Bunu gören halk tanrılar inan kılığına girmiş diyerek onları Zeus ve Hermes’e benzetim onların adlarını takmışlardır ve bu şehirde bir Zeus tapınağı bulunmaktadır.3 Pavlus’un en büyük destekçisi olan ve Timeteos da Lystra’dandı.Yunan ve Anadolu mitolojisinde kutsala kabul edilen, bereket sembolü ve Zeus’un hayvanı olan boğa figürü yapılmış bir taş da bu höyüğün tepesinde bulunmaktadır.Kilistra ise Lstra’dan 12 km daha batıda olup Lystra’nın kalesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Bölgede yapılan radyometrik çalışmalar, sarı ve kirlibeyaz ponza çakıllı tabakaların hakim olduğu tüf kayaların, günümüzden 25 milyon yıl önce başlayan ve 15 milyon yıl süren Miosen devir (Üst Miosen) sonlarında, volkanik faaliyetlerle oluştuğunu gösteriyor. Görülen bu jeomorfolojik özellekleriyle, Kapadokya’yı (Ihlara, Karaman Taşakale ve çevresi) andırmaktadır.Kilistra’daki Arkeolojik buluntular bu kentin daha eski bir döneme ait olduğunu göstermektedir. Kilistra adına, biri Konya’da (İS 4 yüzyıla ait), diğeri 1998′de yaptığımız kazı sırasında Söğütlü Deresi’ndeki şırahanenin eşiğinde bulunan iki ayrı mezar yazıtında rastlıyoruz. Özellikle şıra hanede sonradan eşik taşı olarak kullanılmış Latince yazıtın bulunuşu, hem Kilistra’nın yerinin kesinleşmesi, hem de bu antik kentin İS 1. yüzyılda mevcut olduğunu kanıtlaması açısından önem taşıyor:“Gaius’un oğlu Gaius Petronius, Quirina aşiretinden, Kilistra şehri vatandaşı, 7. Legion’un emekli askerlerinin şefi, 2 kere nişan aldım: Kolyeler ve bilezikler ve madalyalar. Oğlum Gaius ve Petronius ve yeğenim Lucius Petronius için bu mezar anıtının yapılmasını vasiyetnamemde emrettim. ”Yazıtta adı geçen kişinin Quirina aşiretinden olduğunun belirtilmesi, Roma imparatoru Augustus’un komutanlarından Quirunus’un da Kilistralı olduğunu düşündürüyor. Augustus döneminde bölgede (Lykaonia) kurulan askeri koloniler, özellikle Seydişehir yöresinde yaşayan Homonadeislerin saldırılarını püskürtme görevini üstleniyordu. Lystra’da bu koloni yerleşimlerinden biriydi. Burada yaşayan ilk hıristiyanların, gerek Homonadeislerin yağmalarına, gerekse Aziz Paulos ve Aziz Barnabas’ın misyonerlik çalışmalarının ardından Paganistlerin ve Musevilerin artan taciz ve baskılarına dayanamayıp Kilistra’ya geldikleri ve yerleştikleri söylenebilir.Kilistra’nın yerleşim alanlarında yapılan temizlik çalışmaları ve kurtarma kazılarıyla kentin antik yol girişleri, güvenlikle ilişkili (gözetleme kuleleri, karakol ve benzeri) yapılar, aralarında İS 7.-8. yüzyıldan itibaren kullanılan kaya oyuğu şapallerin bulunduğu dini yapılar, konutlar, sarnıçlar, şaraphane ve çanak çömlek atölyesi gibi üretim birimleri, şehir meclisi ve toplantı odası gibi toplumsal yapılar ortaya çıkarıldı, çoğunun restorasyonu bitirildi. Bugünkü yerleşim dokusunun bulunduğu höyüğün altının da bir yeraltı şehri olduğu anlaşıldı.Pavlus’un Lystra’ya geldiği sırada bu şehrin ve Kilistra’nın halkı çok tanrılı bir inanca sahipti. Klistra’daki kalıntılardan bu şehirde Frigyalıların ve Lidyalıların yaşadıkları anlaşılmaktadır.Bu gün bir köy olan Kilistra’da bulunan kaya mezarlar Friglerin kullandığı kaya mezarları andırmaktadır.6 Bu kaya mezarlarda yapılan kazı çalışmalarında bulunan ve bir krala ait olduğu sanılar eşyalar oradaki insanları ölüm sonrası hayata inandıklarını göstermektedir. Mezarlarda çeşitli kişisel eşyalar ve günlük kaplar bulunmuştur.Kaya mezarların hakim noktalara, tepelere yapılmış olması, ölen ruhların geride kalanları izledikleri, gördükleri anlayışına dayalı bir inancın var olduğunu göstermektedir. Kilistra’nın etrafında bulunan ve hala açılmamış olan höyüklerin de Friglerin krallarına ait olduğu sanılmaktadır. Çünkü Frigler soylu ölülerini höyüklere gömüyorlardı. Höyüklerin derinlikleri ise içindeki ölünün önemine, mevkisine göre belirlenmekteydi.7Şehirde Frigyalılardan sonra Lidyalılar da yaşamışlardır. Parayı bulup ticareti değiş tokuştan kurtaran medeniyet olarak bilinen Lidyalılar şehirleri bir birine bağlayan önemli bir ticaret yolu da inşa etmişlerdir. İsmi Kral Yolu olarak bilinen bu yol Kilistra’nın da içinden geçmektedir. Bu yol taş döşenerek ve engebeler düzenlenerek yapılmış, böylece ticaret kervanlarının rahat yolculuğu amaçlanmıştır.Köyde hala canlılığını koruyan bir mitolojiye göre bir tümülüs şeklinde olan köyün altı bir yer altı şehri şeklindedir. Bu yer altı şehrinin iki girişi bulunmakta ve her girişinde altından birer aslan heykel bulunmaktadır. Bu altın ve aslan temalarının Lidya mitolojisi ve kral Midas ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.Kilistra antik kenti doğusunda bulunan Lystra’nın önemli hale gelmesiyle birlikte bir kale ve sığınma şehri haline gelmiştir. Lstra’da yaşayıp ta Roma’nın baskısında kaçan insanlar bu şehirde yaşamışlardır. Şehirde bulunan kaya oymalarının ise hangi döneme ait oldukları konusu tartışma götürür niteliktedir. Şimdiki köy halkı tarafından “Sandık Kaya” olarak bilinen Şapel (kaya kilisesi) bu yapıtlardandır. Hıristiyanlığın Kilistra’ya ulaşıp yayıldığı zaman kaya oymacılığı değil taş binalar yapılmakta idi. Aynı döneme ait bir çok kilise veya saraylar gösterişli taş yapıtlardan oluşurken bu kilisenin tek parça bir kayadan oyulmuş olması ilgi çekici yönüdür.Hıristiyanlığın bir çok öğesini Anadolu ve Yunan mitolojisinde temellendiren Pavlus bence Kilise şeklini ve temasını da daha önceki bir döneme ait olan bu tapınaktan almıştır. Çünkü Hıristiyanlığın temel öğelerinden biri olan “haç”ın da Yunan mitolojisi kaynaklı olduğu bilinmektedir. Kilise teması ve Kilise içinin teması da muhtemelen bu tapınak kaynaklıdır. Oldukça eski imkanlarla yapılmış olan bu mekan antik kentteki diğer kaya oyması mekanlarla benzerlik arz etmektedir. Kilisenin hemen bitişiğindeki iki mezarın bu tapınaktaki görevlilere ait olduğu sanılmaktadır. Çünkü yapılan kazı çalışmalarında mezarlardan oradaki kişiye ait şahsi eşyalar da çıkmıştır. Hıristiyanlıkta ise böyle bir gelenek söz konusu değildir.“Sarı kız” efsanesi mahiyeti çok fazla bilinmese de hala yaşayan ve köklerini çok eski inanışlardan aldığı düşünülen bir mitosdur. Kilistra ve çevresinde bulunan su sarnıçları yakın döneme kadar köy sakinlerinin su ihtiyacını karşılamakta idi. İşte bir efsane olarak yaşadığı düşünülen “Sarı kız” da bu mekanlara yaşamaktadır. Sarı saçlı güzel bir görünüşe sahip bir kadındır. “Sarı kız”ın su ile bağdaştırılması, güzelliğinin anlatılması, bu mitosun güzellik tanrıçası olan ve sudan, suyun köpüğünden ortaya çıkan Afrodit’in bir olduğunu göstermektedir.Kilistra’nın yaklaşık 4 km batısında bulunan “Alısumas” dağı da bir çok harabeyi bünyesinde barındıran ve keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Oldukça dik yamaçları olan bu dağın tepesinde bir şehir harabesi bulunmaktadır. Bu harabenin bu gün sadece giriş kapısı ayakta kalabilmiştir. Kara yoluyla ulaşım olmadığı için herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamış olduğundan tarihi konusundaki bilgiler tahminlerden ibarettir. Bu harabenin etrafı bir surla çevrilidir. Duvarların kalınlığının 1 metreden fazla olması kale kapısı görünümündeki giriş kapısının 2.5 m genişliğe ve bir o kadar da yüksekliğe sahip olması burada yaşayan medeniyetin oldukça güçlü olduğu ve yine kendisi gibi güçlü bir düşmanla karşı karşıya olduğu tezini güçlendirmektedir. Harabede bulunan büyük ve gösterişli sütunlar, anlatılan “Kırk Kulplu Kazan” efsanesi burada yaşayan halkın maddi zenginlik sahibi olduklarını da göstermektedir. Efsaneye göre şehir halkı bir saldırı sonucu orayı terk etmek zorunda kalır.Terk ederken de bütün servetlerini içinde biriktirdikleri devasa bir kazanı gömerler. Kazanın içi altın doludur ve tam kırk tane kulpu vardır. Şehirlerini istila edenlerin altınlarını bulmalarını istemezler. Kazanı gömdükten sonra üzerine meşe ağacının meyvesi olan palamut (pelit) dökerler. Böylece içi altın dolu Kırk Kulplu Kazan’ın üzerinde ağaçlar biter. Artık kazan bir ormanın altındadır.Alısumas Dağı’nın güney yamacındaki sarp kayalıkların da yaratılışına dair bir mitoloji mevcuttur. “Kız Yapısı” adı verilen bu kayalıklar oldukça sarp görünümlüdür ve tam ortasında bir mağara bulunmaktadır. Mitolojiye göre düşman olan bir kız ve bir oğlan kozlarını paylaşmak için bir iddiaya tutuşurlar. Erkek, Dağın güney yamacına bir bina yapmaya başlar. Bu binanın bu gün güney duvarı hala ayaktadır ve Kilise(rahip okulu olarak bilinmektedir. Kız da o kayalıkları yapmaya başlar. Efsaneye göre erkek harç karmak için, kız da kaylara şekil vermek için oldukça aşağıda bulunan dereden ağızlarıyla su çekerler. Uzun süren yarış sonunda oğlan binayı bitirir. Anlaşmaya göre önce bitiren diğerini kendi yapısında kurban edecektir. Nihayetinde Kız Yapısı kayalıklarındaki mağaranın ağzında oğlan kızı kurban eder. Bugün mağaranın ağzında donmuş kanı andıran siyahımsı bir leke bulunmaktadır. Bu leke kızın kanı olarak nitelendirilir.Alısumas dağının güneyindeki yapı bugün kilise olarak bilinmektedir. Bir papaz okulu veya rahip okulu olarak yapıldığı sanılan binanın sadece güney duvarı ayakta kalabilmiştir.Rahip okulu olarak da bilinen kilise, oldukça sarp bir yamaca yapılmış ve dış dünyayla bağlantısı zor bir mekan seçilmiştir. Hıristiyanlığın Bizans tarafından resmi olarak kabulünden sonra yapıldığı tahmin edilmektedir. Binanın kalıntıları, resimler ve işlemeler daha modern bir yapı olduğunu düşündürmektedir.SONUÇGünümüzle kıyaslandığında İletişimin hemen hiç olmadığını düşündüğümüz dönemlerde bile Hint menşeli mitolojik unsurların Yunan toplumunda görülmesi din ve kültür etkileşiminin sınır tanımaz olduğunu ortaya koymaktadır. İşte coğrafi olarak bir çok medeniyetin ortasında ve geçiş güzergahında bulunan Anadolu ve özelde iç Anadolu, din ve kültür etkileşiminin de tam ortasında ter almıştır. Milattan önce Hititler, Frigyalılar, İonyalılar, Lidyalılar gibi birçok devletin üzerinde kurulduğu iç Anadolu, Milattan sonra da Romalılar(Bizanslılar) ve Müslümanlara ev sahipliği yapmıştır. Bu coğrafyada bir kısmı keşfedilmiş bir kısmı ise yerin derinliklerinde ve tarihin gizemli sayfalarında bulunup keşfedilmeyi bekleyen tarihi, dini, mitolojik, zenginlikler bulunmaktadır.Lystra ve Kilistra bugün hala gizemini koruyan ve araştırılmayı bekleyen önemli iki merkezdir. Hristiyanlığın yayılmasında Pavlus tarafından önemle tercih edilmeleri buraların bu din mensupları açısından önemini göstermektedir. Pavlus’un gezileri esnasında buralarda kurulu kentler de daha önceki uygarlıların keşfi açısından önem arz etmektedir. Uzun yıllardır araştırma yapılan ve bu kentlere sadece 25-30 km uzaklıkta olan Çatalhüyük on bin yıl öncesine ışık tutmaktadır. Çok yakın coğrafyada yer alan bu iki merkezin de üç-dört bin yıla ışık tutacağı aşikardır.Kilistra ve Lystra şehirleri burada yaşayan uygarlıkların mitolojik ve kültürel öğelerini de hala üzerinde barındırmaktadır. Hz. İsa’nın tebliğ ettiği, tek tanrı merkezli olan Hıristiyanlığın paganist bir topluma anlatılmasının ve bu topluma göre şekillendirilmesinin ilk örnekleri de yine bu şehirlerdir.

kilistra

Es wird angenommen, dass die Siedlung in Kilistra während der hellenistischen und römischen Zeit (2. Jh. V. Chr. – 3. Jh. N. Chr.) Errichtet wurde.

Während der Ausgrabung wurde der Name „Kilistra“ in einer Inschrift auf einem römischen Epitaph aus dem östlichen Traubenmosthaus gefunden, das als Schwellenstein verwendet wurde.

Kilistra scheint im byzantinischen Zeitalter (8. Jh. V.Chr. – 13. Jh. N.Chr.) Eine ähnlich wie in Kappadokien aus Stein gemeißelte Siedlung zu haben. Lystra, eine der anatolischen Städte, liegt zwischen Ikonion (Konya) und Pisda Antiocheia (Yalvac). Es liegt an der berühmten King's Road. St. Paulos, dessen Name in der Bibel erwähnt wird, wurde von seiner Reise aufgehalten. Timotoes, an den der Bote Paulos seine Briefe geschickt hat, stammt ebenfalls aus Lystra.

GESCHICHTE UND MYTHOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN VON LYSTRA UND CHILSTRA, DEM ERSTEN ZENTRUM DES CHRISTENTUMS

EINFÜHRUNG

Nach Jesus Christus gilt Paulus als der größte Emittent des Christentums und sogar als der Gründer. Paulus wurde ursprünglich in Tarsus, einem Stadtteil von Mersin, geboren und schloss sich einmal den Aposteln an. Später begann er, die neuen religiösen Lehren, die er in seinem eigenen Land, in den römischen Ländern, gelernt hatte, zu verbreiten. Zu dieser Zeit herrschte in Ana ein polytheistisches religiöses Verständnis. Dieser polytheistische religiöse Glaube war weitgehend von der griechischen Religion geprägt und enthielt mythologische Elemente. Die neuen religiösen Verbreitungsaktivitäten von Paulus wurden durch die Krise des römischen Politikums stark begünstigt.1 Obwohl die gegenwärtige religiöse Struktur weit von monotheistischen Überzeugungen entfernt ist, sind Elemente wie der Glaube an die Trinität im Christentum einer der Gründe für diese Bevorzugung. Die Gunst der Menschen zog die Reaktion des Zentrums an.

In den ersten Jahrhunderten bildeten viele Zentren wie Lystra und Kilistra aufgrund des großen Drucks Roms eine geschlossene Kultur. Die Stadt wurde nach dem Plan des Schutzes vor Angriffen von außen errichtet und Städte mit Werken mit religiösen Elementen errichtet. Als Rom das Christentum annahm, wurden diese Städte zu wichtigen religiösen Zentren.

ANTIKE STÄDTE VON LYSTRA UND CHILSTRA

Lystra ist die Stadt, in der Paulus und Barnabas aus Ionia (Konya) kamen, nachdem sie geflohen waren und mit der Kommunikation begonnen hatten.Diese Stadt liegt heute 35 km südwestlich von Konya. Von der Stadt sind sehr wenig übrig. Heute ist es ein Tumulus.

Als Paulus und Barnabas nach Lystra kamen, heilten sie einen Geburtskrüppel. Die Leute, die das sahen, verkleiden sie als Götter und sagen, dass sie sie Zeus und Hermes nannten, und sie sind nach ihnen benannt, und in dieser Stadt gibt es einen Tempel des Zeus.3 Paulus war der größte Anhänger von Timeteos und Lystra.

Auf diesem Hügel steht ein Stein aus einer Stierfigur, dem Symbol der Fruchtbarkeit und dem Tier des Zeus, das in der griechischen und anatolischen Mythologie als heilig gilt.

Kilistra liegt 12 km westlich von Lstra und wurde vermutlich als Festung von Lystra genutzt. Radiometrische Untersuchungen in der Region zeigen, dass die von gelbem und schmutzigem weißem Bimsstein dominierten Tuffgesteine ​​am Ende des Miozäns (Oberes Miozän), das vor 25 Millionen Jahren begann und 15 Millionen Jahre dauerte, durch vulkanische Aktivitäten entstanden sind. Mit diesen geomorphologischen Merkmalen erinnert es an Kappadokien (Ihlara, Karaman Taşakale und seine Umgebung) .Archäologische Funde in Kilistra zeigen, dass diese Stadt zu einer früheren Zeit gehört. Im Namen von Kilistra finden wir zwei verschiedene Grabinschriften, eine in Konya (aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.) Und die andere 1998 an der Schwelle der Şırahane am Söğütlü Creek. Die Entdeckung der lateinischen Inschrift, die später als Schwellenstein im Mosthaushalt verwendet wurde, ist sowohl für die Aufklärung der Lage Kilistras als auch für den Nachweis wichtig, dass diese antike Stadt im 1. Jahrhundert nach Christus existierte:

Oğlu Gaius Petronius, Sohn von Gaius, aus dem Stamm der Quirina, ein Bürger der Stadt Kilistra, Chef der pensionierten Soldaten der 7. Legion, nahm ich zweimal: Halsketten und Armbänder und Medaillen. In meinem Testament ließ ich dieses Grabdenkmal für meinen Sohn Gaius und Petronius und meinen Neffen Lucius Petronius errichten. “

Die Tatsache, dass die in der Inschrift erwähnte Person aus dem Stamm der Quirina stammt, legt nahe, dass Quirunus, einer der Befehlshaber des römischen Kaisers Augustus, auch Kilistralı war. Während der Regierungszeit von Augustus hatten die in der Region (Lykaonia) niedergelassenen Militärkolonien die Aufgabe, die Angriffe der in der Region Seydişehir lebenden Homonaden abzuwehren. Lystra war eine dieser Kolonialsiedlungen. Man kann sagen, dass die ersten Christen, die hier lebten, die zunehmende Belästigung und Unterdrückung der Heiden und Juden nach der Plünderung der Homonaden und der Missionsarbeit des heiligen Paulus und des heiligen Barnabas nicht ertragen konnten.

Mit den in den Siedlungsgebieten von Kilistra, den alten Straßeneingängen der Stadt, durchgeführten Reinigungs- und Rettungsgrabungen wurden zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert sicherheitsrelevante Gebäude (Wachtürme, Polizeistationen und ähnliche Gebäude) errichtet. Jahrhundert, für den Bau von Felsenhöhlenkirchen, Wohnhäusern, Zisternen, Produktionseinheiten wie Weingut und Töpferwerkstatt, Stadtrat und Besprechungsräumen verwendet, wie soziale Strukturen aufgedeckt wurden, war der größte Teil der Restaurierung abgeschlossen. Es versteht sich, dass der Hügel, der die Siedlungsstruktur von heute hat, eine unterirdische Stadt ist.

Als Paul nach Lystra kam, hatten die Menschen in dieser Stadt und in Kilistra einen polytheistischen Glauben. Die Ruinen von Klistra weisen darauf hin, dass die Phrygier und Lydier in dieser Stadt lebten.

Die in Kilistra, einem heutigen Dorf, gefundenen Felsengräber ähneln den von den Phrygern verwendeten Felsengräbern.6 Die Ausgrabungen in diesen Felsengräbern und den Besitztümern eines Königs weisen darauf hin, dass die Menschen dort an ein Leben nach dem Tod glaubten. In den Gräbern wurden verschiedene persönliche Gegenstände und tägliche Gefäße gefunden.

Die Tatsache, dass die Felsengräber auf den dominierenden Punkten und Hügeln errichtet wurden, zeigt, dass es einen Glauben gibt, der auf dem Verständnis basiert, dass die toten Seelen die verbleibenden beobachten. Es wird angenommen, dass die Hügel um Kilistra, die nicht geöffnet wurden, den phrygischen Königen gehören. Weil die Phrygier ihre edlen Toten in den Hügeln begraben haben. Die Tiefen der Hügel wurden nach der Wichtigkeit und Position des Verstorbenen bestimmt.7

Lydier lebten in der Stadt nach den Phrygern. Die als Zivilisation bekannten Lydier, die das Geld fanden und den Handel vor dem Tausch retteten, bauten auch eine wichtige Handelsroute zwischen den Städten. Diese Straße, die als Königsstraße bekannt ist, führt auch durch Kilistra. Diese Straße wurde durch das Legen von Steinen und das Anordnen von Unebenheiten hergestellt, so dass die bequeme Fahrt von Handelskarawanen angestrebt wurde.

Laut einer Mythologie, die ihre Vitalität im Dorf noch beibehält, liegt sie in Form eines Tumulus vor. Es gibt zwei Eingänge zu dieser unterirdischen Stadt und jeder Eingang hat eine Löwenstatue darunter. Es wird angenommen, dass diese Gold- und Löwenthemen mit der lydischen Mythologie und mit König Midas verbunden sind.

Die antike Stadt Kilistra wurde zu einer Festungs- und Asylstadt mit der Bedeutung von Lystra im Osten. In dieser Stadt lebten Menschen, die in Lstra lebten und vor der römischen Ausgabe geflohen waren. Es ist umstritten, dass die Felszeichnungen in der Stadt zu welcher Zeit gehören. Die Kapelle (Felsenkirche), von den heutigen Dorfbewohnern als tarafından Sandık Kaya tarafından bekannt, ist eines dieser Werke. Als das Christentum Kilistra erreichte und sich dort ausbreitete, wurden Steingebäude errichtet, keine Felszeichnungen. Während viele Kirchen oder Paläste der gleichen Zeit aus auffälligen Steinmetzarbeiten bestehen, ist es interessant, dass diese Kirche aus einem einzigen Stück Fels gemeißelt ist.

Paulus, der viele Elemente des Christentums in der anatolischen und griechischen Mythologie begründet hat, hat die Form und das Thema der Kirche von diesem Tempel aus einer früheren Zeit übernommen. Denn das „Kreuzolan“, das eines der Grundelemente des Christentums ist, stammt bekanntermaßen aus der griechischen Mythologie. Das Thema der Kirche und das Thema der Kirche sind wahrscheinlich auf diesen Tempel zurückzuführen. Dieser Ort, der mit ziemlich alten Einrichtungen erbaut wurde, ähnelt den anderen felsgeschnitzten Orten in der antiken Stadt. Es wird angenommen, dass die beiden Gräber neben der Kirche den Beamten in diesem Tempel gehören. Denn bei den Ausgrabungen wurden auch persönliche Gegenstände der dortigen Person gefunden. Im Christentum gibt es keine solche Tradition.

Obwohl die Legende des kız Yellow Girl “nicht viel bekannt ist, ist es ein Mythos, der immer noch lebt und vermutlich seine Wurzeln in alten Überzeugungen hat. Bis vor kurzem versorgten die Wasserzisternen in und um Kilistra die Bewohner mit Wasser. Das kız Yellow Girl ülen, das als Legende gilt, lebt an diesen Orten. Eine Frau mit einem schönen Aussehen ist blondes Haar. Die Versöhnung des „gelben Mädchens Ile mit Wasser und seiner Schönheit“ zeigt, dass dieser Mythos die Göttin der Schönheit und Aphrodite ist, die aus dem Schaum von Wasser und Wasser hervorgeht.

Ungefähr 4 km westlich von Kilistra liegt der Berg „Aliþumas“, eine Fundgrube voller Ruinen, die entdeckt werden müssen. Auf dem Gipfel dieses Berges befindet sich eine Stadtruine mit ziemlich steilen Hängen. Nur das Eingangstor dieser Ruine blieb bis heute erhalten. Da keine wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt wurden, da kein Straßentransport stattfindet, handelt es sich bei den Angaben zur Vorgeschichte nur um Schätzungen. Diese Ruine ist von einer Mauer umgeben. Dicke der Mauern mehr als 1 Meter, das Eingangstor des Schlosstors hat eine Breite von 2,5 m und die Höhe desselben, bekräftigt die These, dass die hier lebende Zivilisation ziemlich stark ist und einem starken Feind wie ihm gegenübersteht. Die großen und extravaganten Säulen in den Ruinen und die Legende des ırk-Kessels mit vierzig Henkeln in Kasan zeigen, dass die hier lebenden Menschen materiellen Reichtum besitzen. Der Legende nach müssen die Menschen der Stadt nach einem Angriff gehen und begraben dabei einen riesigen Kessel, in dem sie ihren gesamten Reichtum angesammelt haben. Der Kessel ist voller Gold und hat vierzig volle Griffe. Sie wollen nicht, dass diejenigen, die in ihre Städte eindringen, ihr Gold finden. Nach dem Begraben des Kessels gießen sie Eichel (Pelit), die Frucht der Eiche. So sind die Bäume über dem vierzighändigen Kessel voller Gold. Jetzt ist der Kessel unter einem Wald.

Es gibt eine Mythologie über die Entstehung steiler Klippen am Südhang des Berges Alumsumas. Diese Felsen, genannt „Kız Struktur Oldukça“, sind ziemlich steil und es gibt eine Höhle in der Mitte. Der Mythologie zufolge machen ein Mädchen und ein Junge, die Feinde sind, eine Wette, um ihre Trümpfe zu teilen. Das Männchen beginnt am Südhang des Berges ein Gebäude zu bauen. Die Südwand dieses Gebäudes steht noch heute und wird als Kirche (Priesterschule) bezeichnet. Das Mädchen beginnt, diese Felsen zu bauen. Gemäß der Vereinbarung wird der erste den anderen in seiner eigenen Struktur opfern. Schließlich befindet sich an der Mündung der Höhle der Mädchenstruktur das Opfer des jungen Mädchens in der Mündung der Höhle.

Die Struktur südlich des Alisumas-Berges ist heute als Kirche bekannt. Nur die Südwand des Gebäudes, vermutlich als Priesterschule oder Priesterschule erbaut, blieb erhalten.

Die Kirche, auch als Priesterschule bekannt, wurde an einem sehr steilen Hang erbaut und als Ort ausgewählt, der sich nur schwer mit der Außenwelt verbinden ließ. Es wird geschätzt, dass das Christentum nach der offiziellen Annahme von Byzanz getan wurde. Die Ruinen, Gemälde und Stickereien des Gebäudes lassen auf eine modernere Struktur schließen.

ERGEBNISSE

Verglichen mit der heutigen Zeit zeigt die Tatsache, dass mythologische Elemente indischen Ursprungs in der griechischen Gesellschaft zu sehen sind, dass das Zusammenspiel von Religion und Kultur keine Grenzen kennt, selbst in Zeiten, in denen wir glauben, dass Kommunikation fast nicht existiert. Hier, geografisch gesehen, inmitten vieler Zivilisationen und des Übergangswegs in Anatolien und insbesondere in Anatolien, ist das Zusammenspiel von Religion und Kultur ins Schwitzen geraten. Hethiter, Phrygier, Ionier, Lydier und viele andere Staaten wurden auf Anatolien gegründet, und später waren Römer (Byzantiner) und Muslime zu Hause. Es gibt historische, religiöse, mythologische und Reichtümer in dieser Geographie, von denen einige entdeckt wurden und andere in den Tiefen der Erde und auf den mysteriösen Seiten der Geschichte zu finden sind.

Heute sind Lystra und Kilistra zwei wichtige Zentren, die rätselhaft bleiben und noch untersucht werden müssen. Die Tatsache, dass Paulus von Paulus bei der Verbreitung des Christentums bevorzugt wurde, zeigt die Bedeutung dieser Orte für diese religiösen Mitglieder. Die Städte, die bei Paulus 'Besuchen hier entstanden, sind auch wichtig für die Entdeckung früherer Zivilisationen. Çatalhüyük, das seit vielen Jahren erforscht wird und nur 25-30 km von diesen Städten entfernt ist, gibt Aufschluss über die Zeit vor zehntausend Jahren. Es ist offensichtlich, dass diese beiden Zentren, die sich in einer sehr engen geografischen Lage befinden, für drei- bis viertausend Jahre Licht ins Dunkel bringen werden.

Die Städte Kilistra und Lystra enthalten noch immer die mythologischen und kulturellen Elemente der hier lebenden Zivilisationen. Hz. Diese Städte sind auch die ersten Beispiele dafür, wie Jesus das monotheistische Christentum zu einer heidnischen Gesellschaft gepredigt und geformt hat.

Posted by sevketkulte on 2008-12-05 12:14:25

Tagged: , kilistra , gökyurt köyü kilistra , gökyurt , şevket , külte , konya , antik , manzara , Turkey , anatolia , travel , destination , geography , geology , fairy , chimneys , lystra , central , landscape , scene , scenic , erosion , wind , rain , rocky , ancient , historical , biblical , Paulos , Turkish , horizontal , St , Paul , Cappadocia , Byzantine , Bible , Türkiye

Check Also

Natürlicher smaragdgrüner filigraner Ring– Solitaire Rings

Dies ist mein erster filigraner Ring … ich unterrichte mich selbst, da ich so Dinge ...